El Burofax electrònic és una prova documental amb plena validesa legal com la d’un burofax tradicional i es pot utilitzar com a prova en un procés judicial. És un tipus de comunicació electrònica certificada en què una tercera part (tercer de confiança), aliena a la comunicació, dóna fe que aquesta s’ha produït. En enviar un Burofax electrònic mitjançant la nostra plataforma, via SMS o correu electrònic, rebrem un certificat amb plena validesa legal, és a dir una prova documental en PDF, pensat per poder-se imprimir en cas que sigui necessari. En el document certificat s’hi inclou:

  • Remitent i destinatari
  • Data i hora exactes de la tramesa
  • Contingut i annexos
  • Signatura digital i segell de temps
  • Informació tècnica de l’enviament

Aquí tenim un exemple del certificat que rebrem quan enviem un Burofax electrònic:

El certificat amb plena validesa legal de Lleida.net

(Breu explicació del certificat)

Tant l’article 24 de la LSSICE, que remet a la Llei d’enjudiciament civil, com la pròpia LEC, reconeixen als documents electrònics com a mitjans de prova i com a mitjans de notificació.